������������������/ ������������������������������ ������������������������������������������������������- ������������������ 1/ ������������������������������������
1و2و3.‌ بول، غائط، مني
8. کافر
4. مردار
9. مايعات مست‌کننده
5. خون
10و11. حيوان نجاست‌خوار و حيواني که انسان با آن نزديکي نموده
6و7.‌ سگ و خوک
متفرّقه