������������������/ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������- ������������������������������/ ������������������������������ ������������������������������
احكام وصيّت‏
كسانى كه از ميّت ارث مى‏برند