عنوان: شرط پاکي لباس در سعي بين صفا و مروه
سوال :

آیا در سعی هم مثل طواف طهارت بدن و لباس، شرط صحت است؟


پاسخ:

شرط نیست ولی مراعات طهارت، خیلی به جا است.