عنوان: مبارزه با گناه فکري بخاطر عدم توانائي براي ازدواج
سوال :

مي‌خواستم‌ متأهّل‌ شوم‌ امّا پدرم‌ قبول‌ نكرده‌ و گفتند دستم‌ خالي‌ است‌ بايد مدّتي‌ صبر كني‌ تا چيزي‌ دستم‌ بيايد و بتوانم‌ خرج‌ عروسي‌ تو را كفايت‌ كنم‌، براي‌ من‌ هم‌ سخت‌ است‌ چون‌ به‌ گناه‌ مي‌افتم‌ البته‌ نه‌ گناهي‌ كه‌ به‌ فعل‌ و عمل‌ باشد بلكه‌ گناه‌ فكري‌ اذيّتم‌ مي‌كند و هر كاري‌ كردم‌ نتوانستم‌ گناه‌ فكري‌ را از خودم‌ دور كنم‌.


پاسخ:

فعلاً عروسي‌ نكنيد و با فكر نكردن‌ و خود را مشغول‌ به‌ درس‌ نمودن‌ (منصرف‌) از ازدواج‌ ــ(منصرف‌)ــ شويد تا خدا فرج‌ برساند.