عنوان: مراقبه دائمي نفس
سوال :

چگونه‌ مي‌توانيم‌ هميشه‌ بر خود مرقبت‌ دائمي‌ داشته‌ باشيم‌ و آن‌ را فراموش‌ نكنيم‌؟


پاسخ:

بايد مواظبت‌ كامل‌ داشته‌ باشيد و از خداي‌ متعال‌ جدّي‌ بخواهيد.