عنوان: راه تقرب به خدا
سوال :

راه‌ تقرّب‌ به‌ خدا و قرب‌ الهي‌ به‌ چه‌ صورت‌ است‌؟


پاسخ:

مراعات‌ تقواي‌ الهي‌ است‌ كه‌ انسان‌ را به‌ مقام‌ قرب‌ مي‌رساند.