عنوان: تهذيب نفس با وجود غرائض سرکش
سوال :

با اين‌ همه‌ غرائز كه‌ خداوند در وجود انسان‌ نهاده‌ است‌ خود سازي‌ و تهذيب‌ نفس‌ چگونه‌ ممكن‌ است‌؟


پاسخ:

اگر آن‌ غرائز نبود كه‌ انسان‌ نمي‌توانست‌ به‌ جائي‌ برسد بنا بر اين‌ بايد كوشش‌ كرد و مسلّط‌ بر نفس‌ امّاره‌ و شيطان‌ شد تا به‌ مقام‌ بلندي‌ برسد، بلي‌ مشكل‌ است‌، ولي‌ همين‌ مشكل‌ است‌ كه‌ انسان‌ را به‌ جائي‌ مي‌رساند.