عنوان: نيت و صورت نذر
سوال :

كسي‌ كه‌ مي‌گويد اگر مريض‌ من‌ خوب‌ شد فلان‌ كار را انجام‌ ميدهم‌، يا اگر كارم‌ درست‌ شد چنين‌ عملي‌ انجام‌ مي‌دهم‌، آيا چنين‌ نيّتي‌ نذر محسوب‌ مي‌شود كه‌ عمل‌ به‌ آن‌ واجب‌ باشد يا حتماً بايد صيغه نذري‌ كه‌ در رساله‌ها نوشته‌ شده‌ خوانده‌ شود كه‌ در آن‌ صورت‌ قابل‌ تغيير بوده‌ يا واجب‌ الوفاء نباشد؟


پاسخ:

اگر به‌ زبان‌ آورده‌ شود لازم‌ الوفاء است‌.