عنوان: نذر يا عهد نامشخص
سوال :

اگر انسان‌ قسم‌ بخورد يا نذر يا عهد كند كه‌ چهار ركعت‌ نماز مستحبّي‌ مانند نماز عصر، سه‌ ركعت‌ نماز مستحبّي‌ مانند نماز مغرب‌، يك‌ ركعت‌ نماز مستحبّي‌ مانند نماز وتر. اين‌ قسم‌ يا نذر يا عهد و عمل‌ به‌ آن‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

نذر منعقد نمي‌شود مگر اين‌ كه‌ مراد او نمازهاي‌ يوميه‌ و مراد از وتر همان‌ وتر باشد.