عنوان: ديوانه شدن مجرم قبل از اجراي حکم
سوال :

اگر بعد از صدور حكم‌ و قبل‌ از اجراي‌ حكم‌، محكوم‌ ديوانه‌ شود، آيا حكم‌ ساقط‌ است‌؟

 


پاسخ:

اجراي‌ حكم‌ متوقّف‌ مي‌شود.