عنوان: کشتن گربه
سوال :

كشتن‌ گربه‌، اگر اذيت‌ كند چه‌ صورتي‌ دارد؟


پاسخ:

اگر چاره‌اي‌ جز كشتن‌ نباشد اشكال‌ ندارد.