عنوان: کشتن زنبورعسل
سوال :

آيا مي‌توان‌ زنبور عسل‌ را كشت‌؟


پاسخ:

كشتن‌ زنبور عسل‌ حرام‌ و ضمان‌ آور است‌ مگر آنكه‌ در موقع‌ كشتن‌ موذي‌ باشد.