عنوان: خيانت به خدا
سوال :

آيا مطلق‌ گناهان‌، خيانت‌ به‌ خداي‌ سبحان‌ محسوب‌ مي‌شود؟ و گناهكار مرتكب‌ دو گناه‌ شده‌ است‌؟

 


پاسخ:

خيانت‌ نيست‌.