عنوان: خودکشي در برابر متجاوز
سوال :

در مورد زناني‌ كه‌ مي‌دانند در حمله بيگانه‌ به‌ آنها تجاوز خواهد شد، آيا خودكشي‌ براي‌ آنها حلال‌ است‌؟

 


پاسخ:

جايز نيست‌ ولي‌ اگر متجاوز را بكشد اشكال‌ ندارد.