عنوان: تعدد زوجات بصورت ازدواج موقت
سوال :

بسمه تعالی

مردی که همسر دائم دارد اگر بخواهد همسر دومی را به عقد موقت خود در بیاورد آیا شرایطی دارد یا خیر؟

 


پاسخ:

بسمه تعالی

کسیکه زن دارد سزاوار نیست از این کارها بکند و زندگی را تلخ کند که تلخی را رفع کردن، کاری بسیار مشکل است.