عنوان: ريش تراشي نوجوانان
سوال :

پسران‌ نوجوان‌ به‌ هنگام‌ بلوغ‌ و براي‌ اين‌ كه‌ ريش‌ آنها صاف‌ و يكدست‌ گردد مبادرت‌ به‌ تراشيدن‌ ريش‌ خود با تيغ‌ مي‌نمايند، آيا اين‌ عمل‌ حرام‌ است‌ يا خير؟ آيا تكرار اين‌ كار براي‌ يك‌ يا چند مرتبه‌ اشكال‌ شرعي‌ دارد يا خير؟


پاسخ:

ريش‌ تراشيدن‌ حرام‌ است‌ و اين‌ گونه‌ چيزها عذر شرعي‌ نيست‌.