عنوان: ريش تراش فاسق
سوال :

آيا ريش‌ تراشي‌ از مصاديق‌ فسق‌ علني‌ است‌ يا خير؟


پاسخ:

از مصاديق‌ فسق‌ علني‌ است‌.