عنوان: ريش وسيله سودجوئي
سوال :

آيا براي‌ فرار از تمسخر و اهانت‌ و اين‌ كه‌ متأسّفانه‌ عدّه‌اي‌ سودجو تحت‌ گذاشتن‌ ريش‌ از موقعيّت‌ اجتماعي‌ خود سوء استفاده‌ كرده‌ و موجبات‌ بدبيني‌ مردم‌ را فراهم‌ نموده‌اند، مردها مي‌توانند ريش‌ خود را بتراشند يا خير؟