عنوان: ريش وسيله سودجوئي
سوال :

آيا براي‌ فرار از تمسخر و اهانت‌ و اين‌ كه‌ متأسّفانه‌ عدّه‌اي‌ سودجو تحت‌ گذاشتن‌ ريش‌ از موقعيّت‌ اجتماعي‌ خود سوء استفاده‌ كرده‌ و موجبات‌ بدبيني‌ مردم‌ را فراهم‌ نموده‌اند، مردها مي‌توانند ريش‌ خود را بتراشند يا خير؟

 


پاسخ:

در ميان‌ ريش‌ تراش‌ها سوء استفاده‌ و حيف‌ و ميل‌ و تقلّب‌ و گناه‌ خيلي‌ بيشتر از ريش‌گذارها مي‌باشد و اين‌ گونه‌ حرف‌ها موجب‌ حلّيّت‌ نمي‌شود.