عنوان: ميزان صدق ريش
سوال :

از نظر حضرت‌ عالي‌ گذاشتن‌ چه‌ ميزان‌ براي‌ صدق‌ ريش‌ كافي‌ است‌؟ و آيا تراشيدن‌ ريش‌ با تيغ‌ را حرام‌ مي‌دانيد؟

 


پاسخ:

ريش‌ تراشيدن‌ حرام‌ است‌ و فرقي‌ ميان‌ تراشيدن‌ كل‌ّ آن‌ يا بعض‌ از آن‌ نظير ريش‌ پرفسوري‌ حتّي‌ تراشيدن‌ گونه‌ ، نيست‌.