عنوان: تراشيدن ريش
سوال :

تراشيدن‌ صورت‌ در چه‌ صورتي‌ حرام‌ است‌؟ و آيا حدّ شرعي‌ در كوتاه‌ كردن‌ محاسن‌ وجود دارد يا خير؟


پاسخ:

تراشيدن‌ ريش‌ حرام‌ است‌ و حدّ شرعي‌ آن‌ حدّ متعارف‌ است‌.