عنوان: شرايط وجوب ازدواج
سوال :

چه‌ وقتي‌ ازدواج‌ بر جوان‌ واجب‌ مي‌شود؟


پاسخ:

اگر كسي‌ ازدواج‌ نكند و به‌ حرام‌ افتد اگر قدرت‌ دارد بايد ازدواج‌ كند و مناط‌ در اسلام‌ دين‌ و اخلاق‌ است‌.