عنوان: خواندن عقد دائم در حين عقد موقت
سوال :

عقد موقّت‌ شش‌ ماهه‌ خوانده‌ شده‌، دو ماه‌ آن‌ گذشته‌ و بدون‌ آن‌ كه‌ شوهر بقيه مدّت‌ را ببخشد عقد دائم‌ خوانده‌ شده‌، اين‌ چه‌ صورتي‌ دارد


پاسخ:

عقد دائمي‌ در عقد موقّت‌ اشكال‌ ندارد و صحيح‌ است‌.