عنوان: تداوم بر نيت در طول نماز
سوال :

اگر نمازگزار نيّت‌ خواندن‌ نمازي‌ را بكند، مثلاً نيّت‌ كند كه‌ سه‌ ركعت‌ نماز مغرب‌ مي‌خوانم‌، و نماز را شروع‌ كند، آيا واجب‌ است‌ كه‌ تا آخرين‌ لحظه‌اي‌ كه‌ نماز را مي‌خواند در نظر داشته‌ باشد كه‌ سه‌ ركعت‌ نماز مغرب‌ مي‌خواند يا اينكه‌ همان‌ نيّت‌ اوّل‌ كفايت‌ مي‌كند؟


پاسخ:

همان‌ نيّت‌ اوّل‌ كفايت‌ مي‌كند.