عنوان: اشکال خوابيدن قبل از غسل و اذان صبح
سوال :

در رساله‌ مرقوم‌ فرموده‌ايد: «كسي‌ كه‌ در شب‌ ماه‌ رمضان‌ است‌ و احتمال‌ مي‌دهد كه‌ اگر بخوابد پيش‌ از اذان‌ صبح‌ بيدار مي‌شود، در صورتي‌ كه‌ بخوابد و تا اذان‌ صبح‌ خواب‌ بماند، روزه‌اش‌ صحيح‌ است‌» مستدعي‌ است‌ چنانچه‌ در صُوَر ذيل‌ فتواي‌ مبارك‌ تفاوت‌ دارد، مرقوم‌ فرماييد.

الف‌) تصميم‌ دارد بعد از بيدار شدن‌ غسل‌ كند.

ب‌) غفلت‌ دارد كه‌ بايد بعد از بيدار شدن‌ غسل‌ كند.

ج‌) نمي‌خواهد بعد از بيدار شدن‌ غسل‌ كند.

د) ترديد دارد بعد از بيدار شدن‌ غسل‌ كند يا نه‌.

 


پاسخ:

الف‌) روزه او صحيح‌ است‌.

ب‌) روزه او صحيح‌ است‌.

ج‌) روزه او باطل‌ است‌.

د) روزه او باطل‌ است‌.