عنوان: شستشوي معده با سوند
سوال :

آيا شستشوي‌ معده‌ از طريق‌ سوند معده‌، باعث‌ ابطال‌ روزه‌ مي‌شود؟ توضيح‌ آن‌ كه‌ شستشوي‌ معده‌ با مايعات‌ از طريق‌ سوند انجام‌ مي‌گيرد، سپس‌ مايع‌ وارد شده‌ از طريق‌ سوند به‌ بيرون‌ كشيده‌ مي‌شود.


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.