عنوان: افطار قبل از مغرب اما بدون آگاهي
سوال :

كسي‌ كه‌ در ماه‌ رمضان‌ زودتر از مغرب‌، ندانسته‌ افطار كند و بعد بفهمد مغرب‌ نبوده‌ وظيفه‌اش‌ چيست‌؟


پاسخ:

اگر بدون‌ تفحص‌ بوده‌ بايد قضاي‌ آن‌ روزه‌ را بگيرد ولي‌ كفاره‌ ندارد.