عنوان: ازدواج با مردي که در دوران جواني گناه مي کرده
سوال :

من و خانواده ام مذهبی هستيم. مردي مذهبي به خواستگاري ام آمده و برای من تعریف کرد که در گذشته مدتي دین گریز بوده و حتی چند بار مشروبات الکلی خورده است، اما اکنون توبه کرده است. این مسئله را نه خانواده او می داند و نه خانواده من و من می دانم شرب خمر برای دو خانواده توجیه نشدنی و غیر قابل گذشت است. من واقعاً درمانده ام . نمی دانم باید حال فعلی او را لحاظ کنم یا گذشته اش را در نظر بگيرم؟ لطفاً راهنمايي کنيد.


پاسخ:

حال فعلی او مناط است و او نباید به شما گفته باشد و شما هم باید فراموش کنید.