عنوان: نگاه کردن متأهل به تصاوير مستهجن
سوال :

اگر متأهل به تصاویر  مستهجن نگاه کند و خوف افتادن به حرام نباشد و بدآموزی نداشته باشد و در خلوت خودشان باشد، جائز است؟


پاسخ:

جایز نیست، علاوه بر اینکه خیلی خطرناک است.