عنوان: موتور سواري و اتومبيل راني
سوال :
ورزش‏هايى چون موتورسوارى و اتومبيل رانى چه حكمى دارد؟
پاسخ:

اگر خطر نداشته باشد جایز است.