عنوان: ورزش باستانى زنان
سوال :

نظر معظّم له پیرامون ورزش باستانى زنان و برگزارى كلاسهاى مرشدى براى زنان را بیان فرمائید؟


پاسخ:

اگر نامحرم نباشد و احتمال مفسده نباشد جایز است.