عنوان: تماشاى مسابقات ورزشى
سوال :

تماشاى مسابقات ورزشى از تلويزيون و يا به صورت مستقيم، آيا مصداق کارهای بیهوده است؟


پاسخ:

اگر نگاه های حرام نباشد و مفید باشد جایز است.