عنوان: حکم ورزش بوکس
سوال :
نظر شما در مورد ورزش بوکس با توجّه به خطراتى كه دارد چيست؟
پاسخ:

جایز نیست.