عنوان: تفاوت ورزش و لهو و لعب
سوال :

لطفا تفاوت و مرز ورزش را با لهو و لعب بيان فرماييد.


پاسخ:

کار لهو و لعب آن است که نتیجه نداشته باشد و ورزش منافع بالائی دارد.