عنوان: حكم ورزش همراه با زد و خورد
سوال :
حكم ورزش هايى كه در آن زد و خورد و احياناً موجب آسيب جسمى مى شود چيست؟
پاسخ:

جایز نیست.