عنوان: دخيل بستن و نخ بستن به سقاخانه
سوال :

آیا دخیل بستن و نخ بستن به سقاخانه های موجود جایز است؟ عده ای از مردم اعتقاد به خصوصی دراین باره دارند و می گویند از این کارشان حاجت گرفته اند؟


پاسخ:

صحیح نیست.