عنوان: راهکار رفع چشم زخم
سوال :
آیا چشم زخم صحیح است و برای رفع آن چه باید بکنیم؟
پاسخ:

صحیح است و خواندن قرآن تأثیر کامل دارد.