عنوان: عدم صحت صبر هنگام عطسه
سوال :
در برخی از عوام به موقع عطسه کردن می گویند باید صبرکنید آیا این حرف صحیح است؟
پاسخ:

صحیح نیست.