عنوان: دود کردن اسپند
سوال :
آيا دود كردن اسپند براى جلوگيرى از چشم بد صحیح است؟
پاسخ:

صحیح است.