عنوان: علت جواز ازدواج موقت
سوال :

چرا در فقه اسلامی مرد متأهل با عقد دائم می تواند بدون اجازه و اطلاع همسرش عقد موقت با زن دیگری داشته باشد؟ آیا این مجوز به اشاعه بی بند و باری و سست شدن نظام خانواده و جامعه در لوای شریعت اسلام نمی شود؟ دلیل این مجوز چیست؟


پاسخ:

ازدواج موقت نظير ازدواج دائم در شرايط خاصي است و آنچه در فقه آمده است، نه آنچه شما نوشته ايد، عين صلاح جامعه است.