عنوان: مقاومت در مقابل اشرار و اراذل
سوال :

حكم‌ مقاومت‌ در مقابل‌ جاني‌ يا سارق‌ براي‌ جلوگيري‌ از تجاوز يا هتك‌ ناموس‌ يا سرقت‌ در فروض‌ ذيل‌ را بيان‌ فرمائيد:

الف‌) مقاومت‌ با احتمال‌ آبرو ريزي‌ مجني‌ عليه‌.

ب‌) مقاومت‌ با احتمال‌ قتل‌ يا ضرب‌ و جرح‌ شديد يا متوسط‌ مجني‌ عليه‌.

ج‌) مقاومت‌ در صورتي‌ كه‌ مال‌ زياد، معمولي‌ يا كم‌ مورد تعرّض‌ باشد.

د) مقاومت‌ در جائي‌ كه‌ منجر به‌ قتل‌ جاني‌ يا سارق‌ شود.

 


پاسخ:

مقاومت‌ و دفاع‌ در تمامي‌ فروض‌ جايز است‌ و اگر دفاع‌ منجر به‌ قتل‌ شود دفاع‌ كننده‌ ضامن‌ نيست‌.