عنوان: فطري? سرباز
سوال :
فطريۀ سربازاني که در سربازخانه‌ها زندگي مي‌کنند و نان‌خور دولت هستند، بر عهدۀ چه کسي است: خانواده يا دولت يا خود سرباز؟
پاسخ:

خود آنها بايد بدهند.