عنوان: عدم وجوب پرداخت فطري? ميهمان در هيچ صورت
سوال :
در چه صورتي زکات فطرۀ ميهمان بر ميزبان واجب مي‌شود؟
پاسخ:

در هيچ صورتي. بلي، فطريۀ نان‌خور دائمي نظير مستخدم بر ديگري واجب است.