عنوان: زکات فطر? ميماني که چند روز در خانه صاحب‌خانه بوده است
سوال :
کسي که ماه رمضان را يا چند روز آخر آن را در شهر ديگري ميهمان کسي بوده، آيا زکات فطره‌اش بر عهدۀ خودش است يا ميزبان؟
پاسخ:

بر عهدۀ خود اوست.