عنوان: عدم تأثير مکان غدا خوردن مهمان بر فطريه
سوال :
براي زکات فطرۀ ميهمان، آيا فرقي بين غذا خوردن در منزل او يا در جاي ديگري مثل سالن، هتل و رستوران هست يا خير؟
پاسخ:

فرقي نيست و فطره را خود مهمان بايد بدهد، ولو در منزل ميزبان غذا بخورد.