عنوان: فطري? ميهمان
سوال :
كسى که در افطار شب عيد فطر، ميهمان ديگرى باشد، فطريه‌اش به عهدۀ کيست؟خودش يا صاحب‌خانه؟ آيا فرقي مي‌کند که قبل از اذان مغرب به ميهماني رفته باشد يا بعد از آن؟
پاسخ:
مطلقاً به گردن خود اوست، نه ميزبان.