عنوان: بهترين راه تزکي? نفس
سوال :

بهترین راه برای تزکیۀ نفس چیست و چگونه می توانیم انسانی مفید باشیم؟


پاسخ:

بهترین راه برای تزکیه، تقوای الهی و تقیّد به ظواهر شرع است. و اگر بتوانیم تزکیه کنیم حتماً وجود بسیار مفیدی برای خود و اجتماع می شویم.