عنوان: برترين استاد اخلاق و عرفان
سوال :
به عرفان بسیار علاقه مندم و می خواهم سیر و سلوک کنم. لطفاً یک استاد عرفان و اخلاق به بنده معرفی فرمایید.
پاسخ:

خداوند متعال وعده داده است اگر متّقی شدید، استاد اخلاق شما باشد و حتّی مقام فرقان به شما عنایت می کند. «إن تتّقواالله یجعل لکم فرقانا». ومواظب باشید به واسطۀ ادعای معلّم اخلاق و عرفان، شما را منحرف نکنند که زمان ما خیلی خطرناک شده است.