عنوان: روزه با دو نيت
سوال :
کسي که روزۀ قضا دارد، آيا مثلاً در روز عيد غدير که روزه مستحب است، مي‌تواند هم به نيت روزۀ قضا و هم استحبابي که براي روزه گرفتن اين روز است، روزه بگيرد؟
پاسخ:

نيت قضا کند، ثواب روزۀ مستحبي را هم خداوند عنايت مي‌کند.