عنوان: نيت براي خوردن سحري
سوال :
همين که کسي براي سحري بلند شود، نيت به حساب مي‌آيد يا اينکه حتماّ بايد نيت را بر قلب يا زبان جاري کرد؟
پاسخ:

کفايت مي‌کند.