عنوان: نيت روزه مستحب يا قضاء
سوال :

کسي در غير ماه رمضان نيت کرده که اگر روزة واجبي بر عهدة من باشد، اين روزه قضاي آن و در غير اين صورت، روزة مستحبي باشد. اولاً، آيا چنين نيتي صحيح است؟ ثانياً، اگر بعد از ظهر همان روز عمداً روزة خود را افطار کرد، حکم روزة او چيست و آيا وظيفه‌اي دارد؟پاسخ:

چنین نیتی اشکال ندارد و خوردن روزه هم اشکال ندارد.